Vedtekter

Foreningens Vedtekter

Foreningens navn er GodsetUnionen – Supportergruppe for Strømsgodset Toppfotball.

Godsetunionens formål er å støtte Strømsgodset Toppfotball gjennom organisert supporterarbeid. Foreningens oppgave er å gjennomføre arrangementer i tilknytning til idrettslige aktiviteter innenfor fotball i Strømsgodset IF.

GodsetUnionens styre skal bestå av inntil 10 personer som alle velges for inntil tre – 3 – år. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater samt behandle innkomne forslag til styremedlemmer. Årsmøtet avgjør valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen skal bestå av inntil tre – 3 – personer og velges av årsmøtet.

Det gis prokura til styrets leder og kasserer.

Styret innkaller til den årlige generalforsamling, som holdes innen utgangen av februar. Innkalling skjer med minimum ti – 10 – dager varsel.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eller av den person som Generalforsamlingen bemyndiger. Generalforsamlingen skal behandle følgende:
– Godkjenning av v møtet
– Styrets beretning
– Regnskap og balanse, samt revisors beretning
– Budsjett
– Vedtektsendringer
– Valg av styre og valgkomite
– Innkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling kan finne sted om det finnes nødvendig, og innkalles med en varselfrist på minimum tre – 3 – dager dersom det forlanges av:
– Minst to medlemmer av styret.
– Representanter for minimum 1/4 av siste års registrerte medlemsantall.
– Emne som ønskes behandlet må oppgis i innkalling.

Medlemskontingenten betales forskuddsvis for gjeldende år. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett – 1 – år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlemmer av GodsetUnionen.
Ved eventuell nedleggelse av GodsetUnionen låses inntil titusen – 10.000 – kroner i ti – 10 – år. Disse midlene kan overtas av ny forening godkjent som supporterklubb av Strømsgodset Toppfotball. Resten av eiendelene tilfaller Strømsgodset Toppfotball. Nedleggelse av foreningen må vedtas av minimum 2/3 av de fremmøtte medlemmene som har stemmerett.

Et hvert medlem som med sin oppførsel skader Strømsgodset og/eller GodsetUnionens rykte, blir automatisk ekskludert fra foreningen. Herunder kommer rasistiske eller andre diskriminerende tilrop, fysiske angrep på motstandernes spillere og/eller supportere. Kasting av flasker eller andre gjenstander, samt hærverk tillates heller ikke. Hvis det oppstår konfrontasjoner skal sammenstøt unngås så sant det er mulig